សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

Picture of Admin
Admin

December 12, 2023

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២៣ នេះសាលាអន្ដរជាតិ​ ខេ ស៊ី អុី មានការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋសភា​ ក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់បន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅក្នុងសាលា។

Other Events

Graduation Ceremony Class of 2024

21 /

JUN

Are Your Ready ??

27 /

OCT

ទិវាវប្បធម៌លើកទី៤

12 /

APR

STEM FESTIVAL

10 /

MAY

Children’s Day Fun Fair

31 /

MAY

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

OCT