សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

The 25th KCE Workshop

Picture of Admin
Admin

July 10, 2024

Other Events

THE 24th KCE WORKSHOP

31 /

MAY

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

OCT

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

15 /

DEC

Children’s Day Fun Fair

31 /

MAY

Graduation Ceremony Class of 2024

21 /

JUN

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារ

23 /

OCT