សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

Events

13

OCT

អនុមោទនាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

26

OCT

English Reading Competition

23

OCT

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារ