សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

KCE International School Phsar Depo

Main Campus

#Building 21AB, Street 146, Sangkat Phsar Depo II, Khan Toul Kork, Phnom Penh Phnom Penh, Cambodia 12154