សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ​ ២០២៤ នេះសាលាអន្ដរជាតិ​ ខេ ស៊ី អុី មានការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី២៥ ទៅកាន់ Garden City Water Park។

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២៣ នេះសាលាអន្ដរជាតិ​ ខេ ស៊ី អុី មានការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋសភា​ ក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់បន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅក្នុងសាលា។

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៣ នៃសាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី មានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីរព្រះស្រី៎ឦសានវ័រ្ម ( ស.ស.រ )។ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីឱ្យប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្ដិនៃការវិវត្ដរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារ

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី មានការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារក្រោមប្រធានបទ ” របៀបហូបអាហារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ” ។