សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

Admin
Admin

October 20, 2023

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៣ នៃសាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី មានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីរព្រះស្រី៎ឦសានវ័រ្ម ( ស.ស.រ )។ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីឱ្យប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្ដិនៃការវិវត្ដរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

Other Events

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

15 /

DEC

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារ

23 /

OCT

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

MAR

English Reading Competition

26 /

OCT

Are Your Ready ??

27 /

OCT

អនុមោទនាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

13 /

OCT