សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

Picture of Admin
Admin

March 20, 2024

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ​ ២០២៤ នេះសាលាអន្ដរជាតិ​ ខេ ស៊ី អុី មានការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី២៥ ទៅកាន់ Garden City Water Park។

Other Events

THE 24th KCE WORKSHOP

31 /

MAY

Graduation Ceremony Class of 2024

21 /

JUN

English Reading Competition

26 /

OCT

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារ

23 /

OCT

The 25th KCE Workshop

20 /

JUL

STEM FESTIVAL

10 /

MAY