សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

STEM FESTIVAL

Picture of Admin
Admin

May 13, 2024

Other Events

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

OCT

Are Your Ready ??

27 /

OCT

ទិវាវប្បធម៌លើកទី៤

12 /

APR

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារ

23 /

OCT

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

MAR

អនុមោទនាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

13 /

OCT