សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារ

Picture of Admin
Admin

October 20, 2023

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី មានការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពចំណីអាហារក្រោមប្រធានបទ ” របៀបហូបអាហារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ” ។

Other Events

STEM FESTIVAL

10 /

MAY

អនុមោទនាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

13 /

OCT

Are Your Ready ??

27 /

OCT

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

15 /

DEC

ទិវាវប្បធម៌លើកទី៤

12 /

APR

English Reading Competition

26 /

OCT