សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

ទិវាវប្បធម៌លើកទី៤

Picture of Admin
Admin

April 26, 2024

Other Events

STEM FESTIVAL

10 /

MAY

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

OCT

English Reading Competition

26 /

OCT

Are Your Ready ??

27 /

OCT

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

MAR

អនុមោទនាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

13 /

OCT